Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. furious
  KK[ˋfjʊərɪəs] DJ[ˋfjuəriəs]
 2. a.形容詞

  • 1. 狂怒的[F][(+at/with)][+to-v][+that]

   He is furious at being kept in the dark. 他因為被瞞著而大發雷霆。
  • 2. 狂暴的,猛烈的;強烈的[B]

   The ship can weather the furious storm. 這條船禁得起狂風暴雨的襲擊。
  • 3. 喧鬧的,熱烈興奮的[B]

 3. 變化形

  • 形變: more furious,most furious

 4. 同義字

  a. 猛烈的;生氣的
 5. 反義字

  「a. 狂怒的;喧鬧的」的反義字:
 1. 5 個搜尋結果