Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. herpetology
  KK[͵hɝpəˋtɑlədʒɪ] DJ[͵hə:piˋtɔlədʒi]
 2. n.名詞

  • 1. 爬蟲學

 1. 知識+

  |約 1 之 1-1 筆

  急!!請問要如何查詢字尾相同的單字呢?

  ...這我找不到 -logy 表示"...學,...論" penology刑罰學 cardiology心臟學 herpetology爬蟲學 ichthyology魚類學 archeology考古學 anthropology人類學 zoology動物學 toxicology毒物學...

 1. 2 個搜尋結果