Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. snick

  • KK[snɪk]
  • DJ[snik]

  美式

  • vt.
   刻;使勁打擊
  • n.
   切割;細刻痕
  • 過去式:snicked 過去分詞:snicked 現在分詞:snicking

  • 釋義

  及物動詞

  • 1.
  • 2. 使勁打擊
  • 3. 【板】削打
  • 4. 使卡答作聲

  名詞

  • 1. 切割
  • 2. 細刻痕
  • 3. (曲棍球)削打
  • 更多解釋
  • IPA[snɪk]

  美式

  英式

  • n.
   小切口; 細刻痕 to cut a snick in sth. 在某物上切一道小口子
  • vt.
   割破; 在…上刻細痕
  • 刻痕,削球刻痕於,割開,猛擊

  PyDict