Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. frizz

  • KK[frɪz]
  • DJ[friz]

  美式

  • n.
   鬈曲;捲緊的頭髮
  • vt.
   使(頭髮)鬈曲
  • vi.
   (頭髮)鬈曲
  • 過去式:frizzed 過去分詞:frizzed 現在分詞:frizzing

  • 釋義
  • 相關詞

  名詞

  • 1. 鬈曲
  • 2. 捲緊的頭髮

  及物動詞

  • 1. 使(頭髮)鬈曲

  不及物動詞

  • 1. (頭髮)鬈曲
  • frizz的動詞過去式、過去分詞
  • frizz的動詞現在分詞、動名詞
  • 更多解釋
  • IPA[frɪz]

  美式

  英式

  • vt.
   使拳曲 to have one's hair frizzed 把頭髮燙捲
  • n.
   拳曲