Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. rotting

  • rot的動詞現在分詞、動名詞
  • 相關詞
  • vi.
   腐爛,腐壞;腐朽,破損[(+away/down)] The unrefrigerated food rotted. 未放進冰箱的食品腐爛了。
  • vt.
   使腐爛,使腐壞;使破損;使腐朽[(+away/down)] A strong household bleach might rot the fibers. 強力家用漂白劑可能會破壞衣物的纖維。
  • n.[U]
   腐爛,腐壞;腐敗,墮落 We should stop it the minute the rot sets in. 腐敗一產生,我們就應立即制止住。
  • int.
   胡說!混蛋!糟了
  • rot的動詞過去式、過去分詞
  • abbr.
   = rotating; rotation
  • vi.
   腐爛 to rot away 爛掉
  • vt.
   使…腐爛; 腐蝕
  • n.
   腐爛; 腐敗 the rot in the system 體制中的腐敗
  • 腐爛,腐蝕,敗壞腐爛,爛,墮落,憔悴使腐爛,使腐朽,使墮落

  PyDict

  • ph.
   爛掉 The old cat's teeth have all rotted away and he can't bite. 老貓的牙齒全都壞掉了, 它都不會咬東西了。 The shed had fallen in, and the wood was rotten away. 棚屋已塌陷, 木頭在腐爛。
  • ph.
   因腐爛(或枯朽)而脫落 The branches have all rotted off. 樹枝都凋落了。
  • ph.
   腐朽得出現孔洞, 破損 The middle of the floor had rotted out, and was unsafe. 地板中部已經破損, 很不安全。 The crotch of his drawers rotted out. 他的內褲褲襠破了。
  • 1
  • 2
  • 3
  • 下一頁
  • 更多解釋
  • 腐朽

  PyDict

 2. 知識+

  • 關於『屁股爛掉了』英文俚語怎麼說?

   先說 爛掉 爛得不見了 = rot away 爛得掉下來了 = rot off 我看兩個都可以。版大自行選擇。底下用 rot off... I keep riding the bike, my buttock/bottom is sure to rot off. 2. 你再打(小孩屁股)下去,屁股『要』爛掉了! If you go on ...

  • 請幫忙中文翻譯成越文(男傳給女)

   rot cuoc hang ngay anh deu muon gui mot tin nhan cho em anh chi muon luc em nhan duoc tin nhan cua anh,thi em se cam thay vui day cung la cach the hien anh nho em anh chi muon noi voi em,anh se mai mai o ben em

  • 此需德文達人!!!

   你說的rot指的是紅色吧! 如果你需要德文的單字發音 這個德語網站的發音很清楚喔!!!!!! http://dict.tu-chemnitz.de/ (記得加入我的最愛) 輸入rot 按下 search 就會出現資料 左邊的是德語,右邊是英文對照 兩邊都有發音的檔案,很棒~