Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. search for

  • ph.
   搜索, 查找, 尋找
  • 釋義
  • 同反義
  • 相關詞

  片語

  • 1. 搜索, 查找, 尋找 He who would search for pearls must dive below. 欲尋珍浬就要潛到水底。

  同義詞

  搜索, 查找, 尋找

  • ph.
   搜索應用程式

  PyDict

  • ph.
   搜索關於…的幫助

  PyDict

  • ph.
   搜索…,搜尋…,尋找…,探索…

  PyDict

  • ph.
   在尋求…時,為尋找

  PyDict

  • ph.
   為尋找,在尋找的時候

  PyDict

  • ph.
   為了尋求…

  PyDict

  • 1
  • 2
  • 下一頁
  • 更多解釋

  美式

  • ph.
   尋找

  美式

  • ph.
   尋找
  • ph.
   搜索…,搜尋…,尋找…,探索…

  PyDict