Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. bleached

  • bleach的動詞過去式、過去分詞
  • 相關詞
  • vt.
   將……漂白 He bleached his white shirt. 他用漂白粉漂洗白襯衫上的汙跡。
  • vi.
   變白;脫色,變淡
  • n.[U]
   漂白;漂白劑 I'd like to buy a strong household bleach. 我想買強力家用漂白劑。
  • n.
   染白劑
  • vt.
   漂白; 染白
  • 漂白變白漂白,漂白劑

  PyDict

  • vt.
   使…變白