Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. unnerved

  • KK[ʌnˋnɝvd]
  • DJ[ˋʌnˋnə:vd]

  美式

  • adj.
   氣餒的;喪失勇氣的;失常的;煩惱不安的
  • 釋義
  • 相關詞

  形容詞

  • 1. 氣餒的;喪失勇氣的
  • 2. 失常的;煩惱不安的
  • 3. unnerve的動詞過去式、過去分詞
  • vt.
   使失去勇氣;使氣餒
  • vt.
   使緊張; 使氣餒; 使喪失勇氣 to feel thoroughly unnerved (by sth.) 被(某事物)弄得完全不知所措