Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

  1. 很抱歉,字典找不到您要的資料喔!

    您可以:

  1. 知識+

    • 征服情海段落翻譯(英翻中) -- 20點 跪求

      ...忍住別笑,我愛妳。 You complete me. 妳讓我(的生命)變得更完整了。 Aw, shut up. You had me at hello. 這句話電影翻譯是 (你一進門就征服我了) Aw:口語,類似中文...