Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. 你是不是要查

  cw
 1. C & W

  • abbr.
   = country and western 鄉村和西方音樂
  • 相關詞
  • abbr. = water closet 盥洗室

  • abbr. = water closet 洗手間

  • abbr. = with corrections(付印前校樣)已校正

  • abbr. country and western

  • abbr. = country and western

  • abbr. = country and western

  • abbr. = without compensation 無補償

  • abbr. = cash with order 【商】定貨付款

  • 1
  • 2
  • 下一頁
  • 更多解釋
  • abbr.
   = country and western 鄉村和西方音樂
 2. 知識+