Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. conventionalize

  • KK[kənˋvɛnʃən!͵aɪz]
  • DJ[kənˋvenʃənəlaiz]

  美式

  • vt.
   使遵從習俗(或慣例),使習俗化
  • 過去式:conventionalized 過去分詞:conventionalized 現在分詞:conventionalizing

  • 相關詞
  • conventionalize的動詞過去式、過去分詞
  • vt.
   使遵從習俗(或慣例),使習俗化