Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. dewiest

  • dewy的形容詞最高級
  • 相關詞
  • adj.
   帶露水的,露溼的
  • dewy的形容詞比較級
  • adj.
   帶露水的
  • 露濕的,帶露水的,如露的

  PyDict

  • adj.
   天真的
  • adj.
   易動感情的; 淚汪汪的 to get or go dewy-eyed about sth./sb. 因某事/某人而眼淚汪汪
  • 天真的,容易相信的

  PyDict