Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. discountenance

  • KK[dɪsˋkaʊntənəns]
  • DJ[disˋkauntinəns]

  美式

  • vt.
   使丟臉;不贊成
  • n.
   不贊成,反對
  • 過去式: discountenanced 過去分詞: discountenanced 現在分詞: discountenancing

  • 釋義
  • 相關詞
  • vt.
   及物動詞
  • 1. 使丟臉
  • 2. 不贊成
  • n.
   名詞
  • 1. 不贊成,反對
  • discountenance的動詞過去式、過去分詞

  • discountenance的動詞現在分詞、動名詞

  • 更多解釋
  • 使丟臉,使蒙羞,使慌張不贊成,反對

  Powered by PyDict