Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. disoriented

  • disorient的動詞過去式、過去分詞
  • 相關詞
  • vt. 使失去方向;使迷惘;使失去判斷力

  • disorient的動詞現在分詞、動名詞

  • vt. disorientate

  • 使失去方向感,使迷惑

  Powered by PyDict

 2. 知識+