Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. dutiful

  • IPA[ˈdjuːtɪfl]

  美式

  英式

  • adj.
   盡職的; 賢惠的; 孝順的;出於責任感的
  • 釋義
  • adj.
   形容詞
  • 1. 盡職的; 賢惠的; 孝順的
  • 2. 出於責任感的

   to be dutiful of sb. to do sth. 某人做某事很勤勉盡職

 2. 知識+