Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. ejaculate

  • KK[ɪˋdʒækjə͵let]
  • DJ[iˋdʒækjuleit]

  美式

  • vt.
   突然喊出(或說出);(從生物體中)射出;射(精)
  • vi.
   射出液體;射精
  • 過去式:ejaculated 過去分詞:ejaculated 現在分詞:ejaculating

  • 釋義
  • 相關詞

  及物動詞

  • 1. 突然喊出(或說出) Watch out! he ejaculated. 當心!他突然喊道。
  • 2. (從生物體中)射出;射(精)

  不及物動詞

  • 1. 射出液體;射精
  • ejaculate的動詞過去式、過去分詞
  • ejaculate的動詞現在分詞、動名詞
  • 更多解釋
  • IPA[ɪˈdʒækjʊleɪt]

  美式

  英式

  • vt.
  • vi.
   射精
  • n.
   射出的精液
  • 突然說出,射出射出精液

  PyDict