Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. gang together

  • vi.
   結成一夥
  • 釋義
  • 相關詞

  不及物動詞

  • 1. 結成一夥 if we gang together, we can do it 如果我們齊心協力,就能做成這件事
  • ph.
   【貶】(和某人)合伙(對付他人)