Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. ginning

  • gin的動詞現在分詞、動名詞
  • 相關詞
  • n.[C]
   軋棉機,軋花機;軋棉廠,軋花廠 A gin is a machine to separate seeds from cotton. 軋棉機是把棉籽從棉花裡分離出來的機器。
  • vt.
   用軋棉機清除(棉)的籽,軋棉 ginned cotton 皮棉
  • n.[U
   杜松子酒 Gin is usually drunk with tonic water or fruit juice. 杜松子酒通常與碳酸奎寧水或果汁一起喝。
  • vi.
   喝杜松子酒;喝酒
  • = gin rummy
  • gin的動詞過去式、過去分詞
  • gin的名詞複數
  • n.
   軋棉機 cotton gin 軋花機
  • n.
   杜松子酒
  • 杜松子酒,陷阱,軋棉機軋棉,用陷阱捕

  PyDict

  • ph.
   軋棉機
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 下一頁