Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. huffiest

  • huffy的形容詞最高級
  • 相關詞
  • adj.
   怒沖沖的;不悅的
  • huffy的形容詞比較級
  • adj.
   恕衝衝的; 易生氣的 to get (all) huffy (with sb.) (對某人)生氣
  • 發怒的

  PyDict