Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. inundating

  • inundate的動詞現在分詞、動名詞
  • 相關詞
  • vt.
   浸水;泛濫 The whole village was inundated by the tsunami. 整座村莊被海嘯給淹沒。
  • inundate的動詞過去式、過去分詞
  • vt.
   淹沒
  • 浸水,泛濫,淹沒,使充滿

  PyDict

  • 洪泛的

  PyDict