Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. lopping

  • KK[ˋlɑpɪŋs]
  • DJ[ˋlɔpiŋs]

  美式

  • n.
   打枝,截枝;(專用複數)剪下的樹枝
  • 釋義
  • 相關詞

  名詞

  • 1. 打枝,截枝
  • 2. (專用複數)剪下的樹枝
  • 3. lop的動詞現在分詞、動名詞
  • vt.
   砍;修剪 lop off branches from a tree 剪去樹上的樹枝
  • n.
   (截下的)小樹枝;刪除部分[C]
  • vi.
   (動物的耳朵)無力地垂下
  • adj.
   下垂的 lop ears 垂耳
  • lop的名詞複數
  • abbr.
   = line of position 砲目高低線,位置線
  • lop的動詞過去式、過去分詞
  • vt.
   修剪…的樹枝
  • 剪,砍伐,斬下垂,閑蕩垂下的砍伐,剪下的樹枝

  PyDict

  • adj.
   (兔子等)垂耳的
  • 1
  • 2
  • 下一頁
  • 更多解釋
  • 截短

  PyDict

 2. 知識+

  • 這句請幫忙看一下hammer a nail lopsided

   lop-sided是形容詞(不是動詞),意思是偏的 hammer a nail lop-sided 是動詞+受詞+受詞補語 意思是:用鐵鎚把一根鐵釘釘成歪向...

  • kinh chao cac ban

   chao ban chuong trinh tieng viet tu lop cho den lop 12 o Viet Nam minh gio da thay doi, tui...the duc: nhay cao, nhay xa, dien kinh, chay ngan, nen bong, da cau,....tu lop 10 cho den lop 12 thi co cac mot chut la them mon quan su...

  • 請問這越南文簡訊是什麼意思?

   Vag.h0m nay lop e an lien hoan vui lam. 對, 今天我們這班自辦慶祝很開心。 Sao ngay ngj a k dj dau choi cho vui 怎麼休息假日你不去哪裡玩呢