Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. nag

  • IPA[næg]

  美式

  英式

  • vt.
   嘮叨;不斷煩擾
  • vi.
   抱怨不停
  • 過去式:nagged 過去分詞:nagged 現在分詞:nagging

  • 釋義

  及物動詞

  • 1. 嘮叨 to nag sb. (for sth.) 纏著某人(要某物) he's been nagging me for a new bike 他一直在纏著我給他買輛新自行車
  • 2. 不斷煩擾

  不及物動詞

  • 1. 抱怨不停 to nag at sb. 不停地責備某人 to nag at sb. to do sth. 不停地嘮叨讓某人做某事
 2. 知識+

  • tagalog翻譯

   ...unang tagahanga mo-- tagahanga (粉絲) 我是你第一位粉絲 kC me unang nAg like sa Album mu kasi me (我)unang nag like sa album mu--album (相簿...

  • 形容”囉唆的人”,英文怎麼說?

   My dad nags all the time.nag1 圖片參考:http://tw.yimg.com/i/tw/dictionary/pic/055.gif ]vt. (及物...不斷地找...的岔子[(+for/into)][OZ]The cough has been nagging me for some time.咳嗽已使我煩惱了一陣子了。2. (問題等)困擾[(+into)][(+at...

  • 菲律賓話幫翻譯

   ...的意思) kw? = and you? = 你呢? ok lng din = just ok too = 也還好 san k nag wwork ngayon??? = wait a moment (by the way,) will you work today? = 你今天要工作嗎...