Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. nagging

  • KK[ˋnægɪŋ]
  • DJ[ˋnægiŋ]

  美式

  • adj.
   嘮叨的;挑剔的;使人不得安寧的
  • 釋義
  • adj.
   形容詞
  • 1. 嘮叨的;挑剔的

   I have a nagging wife. 我的妻子愛嘮叨。

  • 2. 使人不得安寧的

   John has a number of nagging worries. 約翰有不少牽腸掛肚的心事。

  • 3. nag的動詞現在分詞、動名詞
 2. 知識+

  • tagalog翻譯

   ...unang tagahanga mo-- tagahanga (粉絲) 我是你第一位粉絲 kC me unang nAg like sa Album mu kasi me (我)unang nag like sa album mu--album (相簿...

  • 形容”囉唆的人”,英文怎麼說?

   My dad nags all the time.nag1 圖片參考:http://tw.yimg.com/i/tw/dictionary/pic/055.gif ]vt. (及物...不斷地找...的岔子[(+for/into)][OZ]The cough has been nagging me for some time.咳嗽已使我煩惱了一陣子了。2. (問題等)困擾[(+into)][(+at...

  • 菲律賓話幫翻譯

   ...的意思) kw? = and you? = 你呢? ok lng din = just ok too = 也還好 san k nag wwork ngayon??? = wait a moment (by the way,) will you work today? = 你今天要工作嗎...