Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. rot

  • KK[rɑt]
  • DJ[rɔt]

  美式

  • vi.
   腐爛,腐壞;腐朽,破損[(+away/down)];腐敗,墮落;衰敗
  • vt.
   使腐爛,使腐壞;使破損;使腐朽[(+away/down)];使腐敗,使墮落
  • n.[U]
   腐爛,腐壞;腐敗,墮落;蠢話;蠢事;荒唐事
  • int.
   胡說!混蛋!糟了
  • 過去式:rotted 過去分詞:rotted 現在分詞:rotting

  • 釋義
  • 同反義

  不及物動詞

  • 1. 腐爛,腐壞;腐朽,破損[(+away/down)] The unrefrigerated food rotted. 未放進冰箱的食品腐爛了。
  • 2. 腐敗,墮落;衰敗 Without patriotism the nation will rot. 沒有愛國精神,國家就要腐敗。

  及物動詞

  • 1. 使腐爛,使腐壞;使破損;使腐朽[(+away/down)] A strong household bleach might rot the fibers. 強力家用漂白劑可能會破壞衣物的纖維。
  • 2. 使腐敗,使墮落

  不可數名詞

  • 1. 腐爛,腐壞;腐敗,墮落 We should stop it the minute the rot sets in. 腐敗一產生,我們就應立即制止住。
  • 2. 蠢話;蠢事;荒唐事 You are talking absolute rot! 你講的全是胡說!

  感嘆詞

  • 1. 胡說!混蛋!糟了

  同義詞

  vi. 腐爛;腐朽,破損

 2. 知識+

  • 關於『屁股爛掉了』英文俚語怎麼說?

   先說 爛掉 爛得不見了 = rot away 爛得掉下來了 = rot off 我看兩個都可以。版大自行選擇。底下用 rot off... I keep riding the bike, my buttock/bottom is sure to rot off. 2. 你再打(小孩屁股)下去,屁股『要』爛掉了! If you go on ...

  • 請幫忙中文翻譯成越文(男傳給女)

   rot cuoc hang ngay anh deu muon gui mot tin nhan cho em anh chi muon luc em nhan duoc tin nhan cua anh,thi em se cam thay vui day cung la cach the hien anh nho em anh chi muon noi voi em,anh se mai mai o ben em

  • 此需德文達人!!!

   你說的rot指的是紅色吧! 如果你需要德文的單字發音 這個德語網站的發音很清楚喔!!!!!! http://dict.tu-chemnitz.de/ (記得加入我的最愛) 輸入rot 按下 search 就會出現資料 左邊的是德語,右邊是英文對照 兩邊都有發音的檔案,很棒~