Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. rotted

  • rot的動詞過去式、過去分詞
 2. 知識+

  • 關於『屁股爛掉了』英文俚語怎麼說?

   先說 爛掉 爛得不見了 = rot away 爛得掉下來了 = rot off 我看兩個都可以。版大自行選擇。底下用 rot off... I keep riding the bike, my buttock/bottom is sure to rot off. 2. 你再打(小孩屁股)下去,屁股『要』爛掉了! If you go on ...

  • 請幫忙中文翻譯成越文(男傳給女)

   rot cuoc hang ngay anh deu muon gui mot tin nhan cho em anh chi muon luc em nhan duoc tin nhan cua anh,thi em se cam thay vui day cung la cach the hien anh nho em anh chi muon noi voi em,anh se mai mai o ben em

  • 此需德文達人!!!

   你說的rot指的是紅色吧! 如果你需要德文的單字發音 這個德語網站的發音很清楚喔!!!!!! http://dict.tu-chemnitz.de/ (記得加入我的最愛) 輸入rot 按下 search 就會出現資料 左邊的是德語,右邊是英文對照 兩邊都有發音的檔案,很棒~