Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. run through

  • vt.
   迅速傳遍; 在…裡閃過;遍布
  • 釋義

  及物動詞

  • 1. 迅速傳遍; 在…裡閃過
  • 2. 遍布
  • 3. 快速說明
  • 4. 瀏覽
  • 5. 揮霍掉
  • 6. 排練
  • 7. 用…處理… to run sth. through the computer 用計算機處理
  • 8. 使…經受… to run sth. through a series of tests 對…進行一系列檢測
  • 9. 刺穿 to run sb./sth. through with a sword/spear 用劍/矛刺穿某人/某物