Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. scalloping

  • scallop的動詞現在分詞、動名詞
  • 相關詞
  • n.[C]
   【動】扇貝
  • vt.
   用扇貝殼(或扇貝形盤子)烘烤;在(食物)上塗上醬汁、麵包屑烘烤
  • vi.
   拾扇貝;捕撈扇貝
  • adj. 飾有荷葉邊的;裝扇形邊的

  • scallop的名詞複數

  • n.
   扇貝
  • vt.
   烤製
  • scalloped potatoes/fish 烤土豆/烤魚
  • 扇形凹口

  • 扇貝使成扇形拾扇貝

  • 更多解釋
  • 海扇貝漁業
 2. 知識+