Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. sole

  美式

  英式

  • n.
 2. 知識+

  • 張菲的O Sole Mio !!

   Che bella cosa è na jurnata 'e sole, 陽光燦爛得一天多美麗 n'aria serena doppo na tempesta! 暴風雨後的天空...不過,還有一個太陽 cchiu' bello, oi ne', 更最美麗的太陽 'o sole mio 喔,是我的太陽 sta nfronte a te...

  • 請問什麼是Little Sole BanK?

   Sole Bank係位於康乃耳西南方,大西洋海域上的一個淺灘,並與「航行預報」廣播節目的放送區域--sole齊名。 這段話的確不好翻,要稍微解釋一下: ...獨一無二」的海岸,也可以說它是「比目魚」岸,因為對應sole這個字,這些解釋都說的通。 參考参考囉

  • 請問義大利文 Sole Spento

   sole = sun = 太陽 spento = erased/ extinguished = 被熄滅的, 被澆熄的 sole spento = 被澆息的太陽 spento 這個字 是 spegnere (澆息, 關掉) 的過去分詞 原則...