Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. 很抱歉,字典找不到您要的資料喔!

  您可以:

 1. 知識+

  • 請問依婷這兩字護照英文怎麼翻?

   ...tsu ㄗㄨㄢtsuan ㄗㄨㄟtsui ㄗㄨㄣtsun ㄗㄨㄥtsung ㄗtzu ㄘ跟ㄗ一樣 例如: ㄘㄨㄛ=ㄗㄨㄛ=tso 2007-07-03 12...一ㄤyang 一ㄠyao 一ㄝyeh 一ㄢyen 一yi 一ㄣyin 一ㄥying 一ㄡyu ㄨㄚwa ㄨㄞwai ㄨㄢwan ㄨㄤwang ㄨㄟwei...

  • 中文姓名翻英文

   ... ㄉㄠ dau ㄌㄩ LIU ㄑㄧㄤ CHIANG ㄖㄜ RE ㄧㄥ YING ㄉㄡ dou ㄌㄩㄝ LIUE ㄑㄧㄥ CHING ㄖㄠ RAU...