Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. welds

  • weld的名詞複數
  • 相關詞
  • vt.
   焊接;熔接;鍛接 It takes speed and skill to weld steel at this heat. 在這樣的溫度焊鋼需要速度和技術。
  • vi.
   焊牢;能被焊接
  • n.
   焊接點;焊接[C][U]
  • weld的動詞過去式、過去分詞
  • vt.
   焊接; 熔接; 整合; 使…團結 to weld into a unified whole 統一
  • n.
   焊接點; 熔接處
  • adj.
   焊接的
  • 焊接處,接合部焊接,使密接,使結合,使成整體焊牢

  PyDict

  • 焊的

  PyDict

  • vt.
   以對頭焊接接合
  • vt.
   焊接上
  • ph.
   結合,使連成整體

  PyDict