Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. wishes

  • wish的名詞複數
 2. 知識+

  • EXILE- I wish for you 歌詞翻譯

   EXILE – I Wish For You 圖片參考...無論是誰煩惱的日子總會來 I wish, I wish, I wish for you...無論是誰煩惱的日子總會來 I wish, I wish, I wish for you...

  • wish文法

   ...就沒有接受,這是與過去事實相反,當然要說 I wish I had taken your advice...說明自己的意見。這樣討論才有價值。 從這句 I wish I had taken your advice on ...

  • 句型wishes

   wish--> 事與願違,用在與現在事實相反和與過去事實相反的句子中,與假設語氣中 if 段用法一致 因此 與現在事實相反: wish +過去式 與過去事實相反: wish + had + p.p. I wish I ...