Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. yeastiest

  • yeasty的形容詞最高級
  • 相關詞
  • adj.
   酵母的;發酵的;起泡沫的
  • yeasty的形容詞比較級
  • adj.
   酵母味的 a yeasty taste/smell 發酵的味道/氣味
  • yeasty的比較級

  PyDict

  • 酵母的,會發酵的,起泡沫的

  PyDict

  • 更多解釋
  • yeasty的最高級

  PyDict