Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. ban
  KK[bæn] DJ[bæn]
 2. n.名詞

  • 1. 禁止;禁令[C][(+on/against)]

   The police lifted the ban against parking in this street. 警察取消了不准在這條街上停車的禁令。We have put a ban on smoking. 我們已禁止吸菸。
  • 2. 褫奪公權的判決(或公告)[C]

  • 3. 禁忌[U]

  • 4. 【古】咒詛,逐出教門[C]

  vt.及物動詞

  • 1. 禁止,取締

   Swimming is banned in this lake. 這個湖裡不准游泳。They threatened to ban the book. 他們威脅要禁止該書。
  • 2. 【古】詛咒,將……逐出教門

 3. 變化形

  • 名複: bans

  • 動變: banned,banned,banning

  • n.名詞

   巴尼(羅馬尼亞輔幣名)
  • abbr.abbreviation

   = Banaras Hindu University 印度貝拿勒斯大學
  • vt 及物動詞

   明令禁止
  • n.名詞

   禁令
  • 禁令禁止,取締
  • a.形容詞

   被禁的,被取締的

   ban的動詞過去式、過去分詞

  • = banns
  • ban的動詞現在分詞、動名詞
  • n.【法】

   (國王頒布的)全臣出陣令

   應召的臣下

  • 禁止,禁令(過去式,過去分詞)
 1. 知識+

  |約 2960 之 1-3 筆

  kinh chao cac ban

  chao ban chuong trinh tieng viet tu lop cho den lop 12 o Viet Nam minh gio da...viet nam, lich su the gioi, cac cuoc chien tranh tan khoc, lich su ve dia phuong, hoc xem ban do, doc ban do, ve ban do....... - dia ly : dia ly ba mien cua viet nam, khoang san, the...

  ban goc 請大大幫忙越翻中。

  bản gốc : 原版本 lùng ; 搜索 ( 但 lanh lung 的意思 卻是 : 冷漠 ) đưa : 遞給 ,送 trong... người ngày thơ 那麼懷念懷念著少年的人兒. 2010-05-27 05:53:45 補充: bản gốc 是 : 原版本。 分開解釋的話, bản : 本 ,板, 版 gốc : 角 , 原來.... Nắng...

  越文翻中文 謝謝

  ban ngu chua = 您睡了沒? 2011-10-25 07:19:37 補充: ban = 朋友/您 ngu = 睡 chua = 沒? 未.

 1. 12325 個搜尋結果