Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. ban
  KK[bæn] DJ[bæn]
 2. n.名詞

  • 1. 禁止;禁令[C][(+on/against)]

   The police lifted the ban against parking in this street. 警察取消了不准在這條街上停車的禁令。We have put a ban on smoking. 我們已禁止吸煙。
  • 2. 褫奪公權的判決(或公告)[C]

  • 3. 禁忌[U]

  • 4. 【古】咒詛,逐出教門[C]

  vt.及物動詞

  • 1. 禁止,取締

   Swimming is banned in this lake. 這個湖裡不准游泳。They threatened to ban the book. 他們威脅要禁止該書。
  • 2. 【古】詛咒,將……逐出教門

 3. 變化形

  • 名複: bans

  • 動變: banned,banned,banning

  • n.名詞

   巴尼(羅馬尼亞輔幣名)
  • abbr.abbreviation

   = Banaras Hindu University 印度貝拿勒斯大學
  • vt 及物動詞

   明令禁止
  • n.名詞

   禁令
  • 禁令禁止,取締
  • a.形容詞

   被禁的,被取締的
  • n.【法】

   (國王頒布的)全臣出陣令

   應召的臣下

  • 禁止,禁令(過去式,過去分詞)
  • ph.片語

   綠色禁令(常由工會組織的罷工行動,旨在保護環境)
  • ph.片語

   禁止核子武器試爆
 1. 知識+

  |約 3881 之 1-3 筆

  kinh chao cac ban

  chao ban chuong trinh tieng viet tu lop cho den lop 12 o Viet Nam minh gio da...viet nam, lich su the gioi, cac cuoc chien tranh tan khoc, lich su ve dia phuong, hoc xem ban do, doc ban do, ve ban do....... - dia ly : dia ly ba mien cua viet nam, khoang san, the...

  Bandon?

  ...abandon equiv.=equivalence. 等同於.把字頭加上ad---之用法; see參閱 ad-有ad字頭的用法. Ban"don\, n.名詞 [OF.=OFr.=Old French古典法國語...

  煩請中文翻譯越南文 謝謝 cam on ban

  ...chi don gian the thoi , cho nen toi mong em hay thanh that giai bay , co nhu the moi la ban tot cua nhau chu ? Em cung dung lo ngai la toi da nho cac ban dong nghiep ...

 1. 1220 個搜尋結果