Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. wiretapping

  • wiretap的動詞現在分詞、動名詞
  • 相關詞
  • vi.
   竊聽
  • n.
   竊聽;竊聽裝置
  • adj.
   竊聽的;竊聽得到的
  • wiretap的動詞過去式、過去分詞
  • vt.
   搭線竊聽 the suspect was wiretapped for two weeks 嫌疑人被監聽了兩個星期
  • vi.
   搭線竊聽
  • n.
   搭線竊聽裝置
  • 竊聽或偷錄竊聽或偷錄,竊聽情報,竊聽裝置

  PyDict

  • ph.
   電話竊聽裝置
  • ph.
   電話竊聽裝置
  • 更多解釋
  • 竊取信道資訊,線路竊聽

  PyDict